Sobanukirwa na porogaramu ya doPDF ndetse unayibikeho ijye igufasha

Ukoreshje doPDF ushobora guhindura inyandiko zitandukanye muri PDF. Iyi porogramu iyo uyikoreye installation ijya muri mudasobwa ikagaragara nka Printer noneho igafasha muguhindurira inyandiko muri PDF muburyo bworoshye aho bisaba gusa gukanda kuri command ya "print" bitewe na porogaramu uri gukoreramo. Ushobora uhindura inyandiko ziri muri Word, Excel, Powerpoints, Autocard, za emails, inyandiko ziri kuri internet (webpages), n’ ibindi.

Iyi porogaramu yemera gushyirwa muri mudasobwa zifitemo Windows 8/7/xp/2003/vista (z’ ubwoko bwa 32 bit ndetse na 64 bit) kandi igasaba nibura mudasobwa kuba ifiteho 10MB z’ umwanya wakoreshwa mugukora installation. Iyi porogaramu nta nyunganizi yindi isaba ahubwo yo ubwayo irihagije kugirango ikore inyandiko za PDF.

doPDF ifite uduce twinshi tuyigize dufasha kugirango ikoreshwe ibintu bitandukanye birimo nko guhindura uko ushaka inyandiko. Iyi porogaramu ya doPDF itanga uburyo bwo gukoreshwa mundimi nyinshi bityo ushobora kuyikoresha iri muri ; English, German, Spanish, French, Italian, Czech, Korean, Dutch, Japanese, Polish, Swedish, Portuguese, Brazilian, Serbian, Ukrainian, Romanian, Chinese Simplified, Russian, Greek, Hungarian .

Iyi porogaramu wayobona hano munsi niba ucyeneye kuyi-downloading-a :

Download-Link-1 : http://download.dopdf.com/download/setup/dopdf-full.exe

Share Button