Smartphone yagufasha gusangiza internet ku bandi bantu bakwegereye

Muri iyi nyandiko turabereka uko wasangiza internet yo muri smartphone yawe abandi bantu cg ibindi bikoresho bikwegereye. Biroroshye cyane, hari uburyo bubamo muri telephone bwitwa ‘tethering’ bufasha muguhindura smartphone yawe nk’ isoko ya internet nziramugozi (WiFi). Iyo wafunguye ubu buryo bwa, buri gikoresho cyegereye iyo smartphone gifite uburyo bwo gukoresha internet gishobora kuyikoresha ntangorane. Hafi ya smartphones zose zishobora gukoresha ubu buryo bwa tethering, aho harimo izo mubwoko bwa iPhone, izikoresha Android, izikoresha Windows, BlackBerries, Firefox phones, nizindi.

Uko wakoresha smartphone nk’ isoko ya internet (Wi-Fi hotspot)

Wi-Fi tethering isobanurwa muburyo bumwe utitaye kubwoko bwa smartphone ukoresha. Bitandukanira gusa kunzira umuntu acamo kugirango akoreshe ubu buryo bitewe na smartphone ari gukoresha.

Uko wafungungura ubu buryo mugihe ukoresha Android (to Turn on Portable WiFi Hotspot On Android) :

1. Jya muri Settings, kanda ahanditse More . Rimwe na rimwe iba iri munsi y’ ahanditse “Wireless & Networks”.

2. Kanda ahanditse Tethering & portable hotspot hanyuma ukande aho kwemereza gutangiza ubu buryo, ibyo nibirangira smartphone yawe izahita itangira gukora nk’ isoko ya internet nziramugozi (wireless access point.)

3. Kugirango ugire ibyo uhindura mumikorere y’ iyo internet uri gusangiza abandi, kanda kuri Wi-Fi hotspot, hanyuma ukande ahanditse Set up Wi-Fi hotspot.

Telephone yawe izaba yahindutse isoko ya internet nziramugozi. Kuri buri gikoresho cyose kikwegereye gishobora gukoresha bene iyo internet, fungura urutonde rwa networks zihari hanyuma ukande kwizina rya ya smartphone, hanyuma uraza gusabwa ijambo ry’ ibanga niba hari iryashyizwemo na nyiri smartphone. Shiramo iryo jambo ry’ ibanga hanyuma urahita ubona internet.

Uko wafungungura ubu buryo mugihe ukoresha iPhone (Turn on Personal Hotspot on iPhone) :

1. Kanda kuri Settings > Cellular.

2. Kanda kuri Personal Hotspot hanyuma ufungure ubu buryo.

Ugomba gushyiramo ijambo ry’ ibanga (Wi-Fi password) kugirango ubashe gutangira gukoresha Personal Hotspot. Ushobora guhindura iryo jambo ry’ ibanga ukurikiza iyi nzira Settings > Personal Hotspot or Settings > Cellular > Personal Hotspot hanyuma ugakanda kuri Wi-Fi password. Hitamo ijambo ry’ ibanga rifite nibura inyuguti umunani.

Uko wafungungura ubu buryo mugihe ukoresha Windows Phone :

1. Mu rutonde rwa porogaramu(App list), kanda kuri Settings > Internet sharing.
2. Kanda kuri Share over, wongere ukande kuri WiFi.
3. Emeza gufungura isangira rya interinet (Set Sharing to On).

Icyitonderwa !
Ubu buryo bumara umuriro cyane, nurangiza kubukoresha ibyo washakaga ibyiza nuko wahita wongera ukaba ubifunze kugirango ubuzigame neza umuriro.

Share Button