Biroroshye gusoma inyandiko yo muri Excel ukoresheje freeze panes

Niba ufite ibintu byinshi byanditswe muri muri Excel, ushobora gucyenera ko hari columns cyangwa rows igomba guhora igaragara kugirango bikorohere ndetse byorohere n’ abandi bantu bazacyenera gusoma ibiri muri iyo nyandiko. Uburyo bwa Freeze Panes bwagufasha kubicyemura aho ushobora guhitamo rows(lignes) na columns(colonnes) ushaka ko zizajya zihora zigaragara mugihe umuntu ari gusoma cyanwa kureba ibindi bintu biri muri iyo nyandiko(Excel worksheet).

Kugaragaza umurongo wo hejuru (Freeze Top Row)

Kugirango ugagaragaze umurongo wo hejuru, kurikiza intambwe zikurikira :

1. On the View tab, in the Window group, click Freeze Panes.

2. Click Freeze Top Row.

3. Scroll down to the rest of the worksheet.

Result : Excel ubwayo izahita ica umurongo wo mw’ ibara ry’ ikigina ugaragaza ko umurongo wo hejuru wagaragajwe bihoraho cg uzajya uhora ugaragara. frozen.

Note : Kugirango ugaragaze mu buryo buhoraho COLUMN ya mbere mu gihe uri gukora SCROLLING kanda kuri Freeze First Column.

Gusubiza rows na columns mu buryo busanzwe (Unfreeze Panes)

Niba inyandiko irimo columns cyangwa rows zaragaragajwe mu buryo buhoraho, ushobora kubisubiza mu buryo busanzwe ukurikiza intambwe zikurikira :

1. On the View tab, in the Window group, click Freeze Panes.

2. Click Unfreeze Panes.

Ushobora no kugaragaza imirongo myinshi (Freeze Panes)

Kugirango ubikore wakurikiza intambwe zikurikira :

1. Select row 3.

2. On the View tab, in the Window group, click Freeze Panes.

3. On the View tab, in the Window group, click Freeze Panes, Freeze Panes.

4. Scroll down to the rest of the worksheet.
Result : All rows above row 3 are frozen.

Note : to keep columns visible while scrolling to the right of the worksheet, select a column and click Freeze panes.

5. Select cell C3 (unfreeze panes first).

6. On the View tab, in the Window group, click Freeze Panes, Freeze Panes.

Result : The region above row 3 and to the left of column C is frozen.

Share Button