Kubara inshuro ijambo ryisubiyemo muri Excel

Izi ngero zirigisha uburyo ushobora kubona umubare w’ inshuro ijambo ryisubiyemo riri murutonde rw’ayandi magambo menshi, ukoresheje Excel.

1. Urugero : kubara inshuro z’ ijambo star ryisubiyemo. Wakoresha COUNTIF function

2. Urugero : kubara inshuro z’ ijambo star ryisubiyemo rikurikirwa cyangwa rikabanzirizwa n’ inyuguti imwe. Wakoresha COUNTIF function

3. Urugero : kubara inshuro z’ ijambo star ryisubiyemo. Rishobora kuba ryo ubwaryo cyangwa rikaba rikurikirwa n’ izindi nyuguti bifatanye. Wakoresha COUNTIF function

4. Urugero : kubara inshuro zose ijambo star ryagaragaye mu buryo ubwaribwo bwose. Utitaye ku nyuguti ziribanziriza cyangwa izirikurikira, iyi function ya COUNTIF ishobora kubigufasha.

Byanditswe na :
Jean HABIMANA / habijean2020@yahoo.fr
UBUHANGA.COM

Share Button